Vui lòng chờ...

 

Bản tin pháp luật tháng 12/2018

Tháng Mười Hai 31, 20180
https://avnaudit.vn/wp-content/uploads/2019/09/tuvan-fix-1280x854.jpg

Trong Bản tin tháng 12 năm 2018, chúng tôi xin giới thiệu đến quý khách hàng các chính sách mới liên quan đến thuế, lao động và các quy định khác có hiệu lực thi hành trong tháng 12/2018 và tháng 01/2019 bao gồm:

Thuế – Hóa đơn – Chứng từ

 • Công văn số 81739/CT-TTHT ngày 13/12/2018 v/v DN chế xuất cung cấp dịch vụ cho DN nội địa;
 • Công văn số 81741/CT-TTHT ngày 13/12/2018 v/v chính sách thuế nhà thầu liên quan hoạt động dạy học trên mạng;
 • Công văn số 81483/CT-TTHT ngày 12/12/2018 v/v viết thừa chữ thành phố trên chỉ tiêu địa chỉ có phải điều chỉnh hóa đơn không;
 • Công văn 81588/CT-TTHT ngày 12/12/2018 v/v thay đổi thời gian trích khấu hao TSCĐ;
 • Công văn số 82356/CT-TTHT ngày 17/12/2018 v/v tỷ giá ghi trên hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ;
 • Công văn số 82368/CT-TTHT ngày 17/12/2018 v/v hóa đơn GTGT khi chuyển nhượng vốn;
 • Công văn số 82363/CT-TTHT ngày 17/12/2018 v/v cấp hóa đơn lẻ;
 • Công văn số 81485/CT-TTHT ngày 12/12/2018 v/v chính sách thuế đối với hoạt động cho thuê lại lao động;
 • Công văn số 81254/CT-TTHT ngày 11/12/2018 v/v kê khai thuế GTGT;
 • Công văn số 81260/CT-TTHT ngày 11/12/2018 v/v chính sách thuế đối với hoạt động quảng cáo trên Google, Facebook;
 • Công văn số 79557/CT-TTHT ngày 03/12/2018 v/v thuế TNDN, thuế TNCN đối với phụ cấp người lao động;
 • Công văn số 79636/CT-TTHT ngày 03/12/2018 v/v chính sách thuế đối với giao dịch liên kết.

Lao động – Tiền lương

 • Nghị định 157/2018/NĐ-CP mức lương tối thiểu vùng người lao động làm việc theo hợp đồng lao động;
 • Nghị định số 148/2018/NĐ-CP ngày 24/10/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định 05/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật lao động;
 • Nghị quyết 70/2018/QH14 về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019;
 • Công văn 5251/BHXH-QLT hướng dẫn tạm thời tham gia BHXH bắt buộc theo Nghị định 143/2018/NĐ-CP của Chính phủ;
 • Công văn 5147/BHXH-QLT về phối hợp triển khai thực hiện một số nội dung thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN và gia hạn thẻ BHYT năm 2019;
 • Luật BHXH 2014;
 • Công văn 4640/LĐTBXH-BHXH trả lời vướng mắc về việc thực hiện chế độ tiền lương, bảo hiểm xã hội đối với người lao động.

Quy định khác

 • Thông tư 108/2018/TT-BTC hướng dẫn kế toán dự trữ quốc gia;
 • Thông tư 39/2018/TT-BCT quy định kiểm tra, xác minh xuất xứ hàng hóa xuất khẩu ;
 • Thông tư 112/2018/TT-BTC sửa đổi Thông tư 174/2015/TT-BTC hướng dẫn kế toán thuế và thu khác đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu áp dụng với các đơn vị hải quan ;
 • Quyết định 1685/QĐ-LĐTBXH về việc công bố các thủ tục hành chính được sửa đổi về lĩnh vực việc làm ;
 • Thông tư 44/2018/TT-BCT quy định về tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất gỗ tròn, gỗ xẻ từ rừng tự nhiên từ Lào và Campuchia.

Công văn số 81739/CT-TTHT ngày 13/12/2018 v/v DN chế xuất cung cấp dịch vụ cho DN nội địa

 • Về thuế GTGT và hóa đơn

Trường hợp Công ty là doanh nghiệp chế xuất ký hợp đồng cung cấp dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng khuôn cho doanh nghiệp nội địa thì Công ty phải được cấp phép hoạt động gia công với doanh nghiệp nội địa. Hoạt động này thuộc đối tượng chịu thuế GTGT, Công ty phải hạch toán riêng và đăng ký thuế với cơ quan thuế kê khai nộp thuế GTGT riêng.

– Về phương phương pháp tính thuế GTGT đối với hoạt động sửa chữa, bảo dưỡng khuôn cho doanh nghiệp nội địa được xác định theo hồ sơ khai thuế GTGT theo quy định tại Điều 1 Thông tư số 93/2017/TT-BTC ngày 19/9/2017 của Bộ Tài chính đã trích dẫn ở trên.

– Về hóa đơn sử dụng khi thu của khách hàng:

+ Trường hợp Công ty đăng ký áp dụng thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ cho hoạt động sửa, bảo dưỡng khuôn: Khi thu tiền, Công ty sử dụng hóa đơn GTGT, giá tính thuế, thuế suất thực hiện theo quy định tại Thông tư số 219/2013/TT-BTC đã trích dẫn ở trên.

+ Trường hợp Công ty đăng ký áp dụng thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp cho hoạt động sửa, bảo dưỡng khuôn: Khi thu tiền, Công ty sử dụng hóa đơn bán hàng “Dành cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan”.

 • Về thuế TNDN

Trường hợp hoạt động dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng khuôn khổ bổ sung trong năm 2016 của Công ty TNHH Rhythm Precision Việt Nam nếu không thuộc phạm vi dự án đầu tư đăng ký ban đầu, khi bổ sung hoạt động kinh doanh Công ty không có dự án đầu tư mới hoặc đầu tư mở rộng và không tăng vốn đầu tư thì Công ty không được hưởng ưu đãi thuế TNDN đối với thu nhập từ dịch vụ nêu trên.

Công văn số 81741/CT-TTHT ngày 13/12/2018 v/v chính sách thuế nhà thầu liên quan hoạt động dạy học trên mạng.

 • Về nghĩa vụ thuế nhà thầu

Trường hợp Công ty nước ngoài có phát sinh khoản thu nhập được trả cho quyền sử dụng chương trình dạy học trên mạng thì Công ty nước ngoài thuộc đối tượng chịu thuế nhà thầu theo quy định tại Thông tư số 103/2014/TT-BTC ngày 06/08/2014 của Bộ Tài Chính.

Trường hợp Công ty nước ngoài không đáp ứng điều kiện trực tiếp kê khai thuế tại Việt Nam thì Công ty TNHH Digital Seasung Việt Nam có trách nhiệm khấu trừ thuế trước khi thanh toán tiền cho Công ty nước ngoài, chi tiết như sau:

– Thuế TNDN: Thu nhập nhà thầu nước ngoài nhận được do cung cấp quyền sử dụng chương trình dạy học trên mạng là thu nhập từ tiền bản quyền theo quy định tại Khoản 3 Điều 7 Thông tư số 103/2014/TT-BTC ngày 06/08/2014 của Bộ Tài Chính thì tỷ lệ (%) thuế TNDN tính trên doanh thu tính thuế là 10%.

– Thuế GTGT: Việc cung cấp quyền sử dụng chương trình dạy học trên mạng của Công ty nước ngoài nếu không phải là dịch vụ phần mềm theo quy định tại Nghị Định tại Nghị định số 71/2007/NĐ-CP ngày 03/05/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật công nghệ thông tin về công nghiệp công nghệ thông tin và không phải là chuyển giao công nghệ theo quy định tại Luật chuyển giao công nghệ thì thuộc đối tượng chịu thuế GTGT, tỷ lệ % để tính thuế GTGT trên doanh thu đối với dịch vụ 5%.

 • Về thuế GTGT khi Công ty bán lại quyền truy cập cho các khách hàng tại Việt Nam

Trường hợp Công ty TNHH Digital Seasung Việt Nam bán lại quyền truy cập sử dụng chương trình dạy học trên mạng cho các khách hàng trong nước, nếu việc cung cấp quyền sử dụng chương trình dạy học trên mạng không phải là sản phẩm/dịch vụ phần mềm theo quy định tại Nghị định số 71/2007/NĐ-CP ngày 03/05/2007 của Chính Phủ; không phải là chuyển giao công nghệ theo quy định tại Luật chuyển giao công nghệ và không thuộc quy định tịa Khoản 13 Điều 4 Thông tư số 219/TT-BTC thì thuộc đối tượng chịu thuế GTGT, thuế suất thuế GTGT 10%.

Công văn số 81483/CT-TTHT ngày 12/12/2018 v/v viết thừa chữ thành phố trên chỉ tiêu địa chỉ có phải điều chỉnh hóa đơn không

Trường hợp Công ty nhận được các hóa đơn đầu vào có thừa chữ “thành phố”, việc viết thêm chữ vào tiêu thức địa chỉ nếu các chỉ tiêu trên hóa đơn đầy đủ, đảm bảo không dẫn tới cách hiểu sai lệch nội dung của hóa đơn thì hợp lệ.

Công văn 81588/CT-TTHT ngày 12/12/2018 v/v thay đổi thời gian trích khấu hao TSCĐ

Công ty chỉ được thay đổi thời gian khấu hao trích khấu hao TSCĐ một lần đối với một tài sản. Việc kéo dài thời gian trích khấu hao của TSCĐ bảo đảm không vượt quá tuổi thọ kỹ thuật của TSCĐ và không làm thay đổi kết quả kinh doanh cả doanh nghiệp từ lãi thành lỗ hoặc ngược lại tại năm quyết định thay đổi.

Trường hợp thời gian trích khấu hao hay nguyên giá của tài sản cố định thay đổi, doanh nghiệp phải xác định lại mức trích khấu hao trung bình của tài sản cố định bằng cách lấy giá trị trên sổ kế toán chia cho thời gian trích khấu hao xác định lại hoặc thời gian trích khấu hao còn lại (được xác định là chênh lệch giữa thời gian khấu hao đã đăng ký trừ thời gian đã trích khấu hao) của tài sản cố định.

Chi phí khấu hao TSCĐ được hạch toán vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN, nếu đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015 của Bộ Tài chính.

Công văn số 82356/CT-TTHT ngày 17/12/2018 v/v tỷ giá ghi trên hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ

 • Về áp dụng tỷ giá xuất hóa đơn

Từ ngày 01/01/2015, trường hợp Nhà thầu nước ngoài có tài khoản mở tại Ngân hàng thương mại (NHTM) tại Việt Nam phát sinh doanh thu bằng ngoại tệ thì phải quy ra đồng Việt Nam theo tỷ giá mua vào của NHTM nơi nhà thầu nước ngoài mở tài khoản tại thời điểm phát sinh giao dịch thanh toán.

Trường hợp nhà thầu nước ngoài không mở tài khoản tại Ngân hàng Thương mại ở Việt Nam nhưng nhận được doanh thu bằng ngoại tệ do Bên Việt Nam thanh toán cho nhà thầu nước ngoài thông qua tài khoản mở tại ngân hàng thương mại tại Việt Nam của Bên Việt Nam thì áp dụng tỷ giá bán ra của ngân hàng thương mại nơi Bên Việt Nam mở tài khoản để quy đổi doanh thu tính thuế của Nhà thầu nước ngoài từ Đô la Mỹ sang đồng Việt Nam theo quy định.

Đối với doanh thu quy đổi từ các ngoại tệ khác ra đồng Việt Nam thì sử dụng tỷ giá tính chéo của Đồng Việt Nam với một số ngoại tệ khác để xác định trị giá tính thuế theo quy định tại Điều 3 Quyết định 2730/QĐ-NHNN.

 • Về đồng tiền ghi trên hóa đơn

Trường hợp khi lập hóa đơn GTGT, trên hóa đơn ghi tỷ giá ngoại tệ với đồng Việt Nam tại thời điểm lập hóa đơn, không phải tỷ giá quy định tại hợp đồng.

Trường hợp nhà thầu có phát sinh các hóa đơn viết sai tỷ giá cho khách hàng đã kê khai thuế thì hai bên lập biên bản hoặc có thỏa thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót. Đồng thời Công ty lập hóa đơn điều chỉnh sai sót cho từng hóa đơn, trên hóa đơn ghi rõ nội dung đã ghi sai, nội dung điều chỉnh, số hóa đơn, ký hiệu, ngày tháng năm đã lập cần điều chỉnh theo quy định tại Khoản 3 Điều 20 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 30/04/2014 của Bộ Tài Chính.

Công văn số 82368/CT-TTHT ngày 17/12/2018 v/v hóa đơn GTGT khi chuyển nhượng vốn

Trường hợp Công ty CP Quản lý quỹ Việt Cát phát sinh hoạt động liên quan đến chuyển nhượng vốn (chuyển nhượng phần vốn góp, cổ phần) với khách hàng thì hoạt động này thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT. Khi thực hiện chuyển nhượng vốn, Công ty sử dụng hóa đơn GTGT, trên hóa đơn GTGT chỉ ghi dòng giá bán là giá thanh toán, dòng thuế suất, số thuế GTGT không ghi và gạch bỏ.

Công văn số 82363/CT-TTHT ngày 17/12/2018 v/v cấp hóa đơn lẻ

Trường hợp Viện Ra đa là doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng, Công an thực hiện sửa chữa vũ khí, khí tài chuyên dùng phục vụ an ninh Quốc phòng thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng thì cơ quan thuế không cấp hóa đơn lẻ theo quy định tại Điều 13 Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài Chính.

Công văn số 81485/CT-TTHT ngày 12/12/2018 v/v chính sách thuế đối với hoạt động cho thuê lại lao động

Trường hợp Công ty có hoạt động cho thuê lại lao động theo quy định của pháp luật, theo đó Công ty ký hợp đồng trực tiếp với người lao động rồi cho các đơn vị khác thuê lại lao động thì:

– Khoản phí dịch vụ cho thuê lại lao động mà bên thuê lại trả cho Công ty chịu thuế suất thuế GTGT 10%. Khi nhận khoản phí dịch vụ này, Công ty lập hóa đơn theo quy định

– Khoản tiền mà bên thuê lại lao động chuyển cho Công ty để thanh toán các khoản phải trả cho người lao động (tiền lương, tiền thưởng, trợ cấp, phụ cấp và trích đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, kinh phí công đoàn cho người lao động) hoặc Công ty ủy quyền cho bên thuê lại thanh toán cho người lao động là khoản thu chi hộ, Công ty không phải kê khai tính nộp thuế GTGT, Công ty lập chứng từ thu chi theo quy định.

Công văn số 81254/CT-TTHT ngày 11/12/2018 v/v kê khai thuế GTGT

Trường hợp Công ty TNHH Deloitte Consulting Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh có đơn vị trực thuộc không trực thuộc tại Hà Nội, nếu đơn vị trực thuộc không trực tiếp bán hàng, không phát sinh doanh thu thì thực hiện khai thuế GTGT tập trung tại trụ sở chính theo quy định tại Điểm c khoản 1 Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài Chính.

Công văn số 81260/CT-TTHT ngày 11/12/2018 v/v chính sách thuế đối với hoạt động quảng cáo trên Google, Facebook

Trường hợp Công ty có phát sinh quảng cáo trực tuyến trên Facebook, Google nếu khoản chi này đáp ứng đủ các điều kiện thực tế liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp mang tên, địa chỉ, mã số thuế của Công ty (trường hợp bên bán không cung cấp hóa đơn thì phải có tờ khai và chứng từ nộp thuế nhà thầu nước ngoài theo quy định) và chứng từ theo quy định của pháp luật về thuế giá trị gia tăng thì được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

Về thanh toán không dùng tiền mặt, trường hợp Công ty ủy quyền cho cá nhân là người lao động của Công ty sử dụng thẻ tín dụng cá nhân để thanh toán tiền mua hàng hóa, dịch vụ cho người bán sau đó Công ty thanh toán cho cá nhân thông qua hình thức chuyển khoản ngân hàng từ tài khoản của Công ty đã đăng ký với cơ quan thuế vào tài khoản cá nhân. Nếu hình thức thanh toán này được quy định cụ thể tại quy chế quản lý tài chính của Công ty và Quyết định về việc ủy quyền của Công ty cho cá nhân; đồng thời các khoản chi nêu trên có đầy đủ hồ sơ chứng từ chứng minh hàng hóa, dịch vụ được sử dụng cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty thì hình thức thanh toán trên được coi là đáp ứng đủ điều kiện chứng từ thanh toán không dùng bằng tiền mặt.

Công ty có trách nhiệm lập và theo dõi danh sách các tài khoản thẻ tín dụng cá nhân của người lao động được ủy quyền để thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ theo hình thức nói trên và cung cấp cho cơ quan có thẩm quyền khi cần.

Công văn số 79557/CT-TTHT ngày 03/12/2018 v/v thuế TNDN, thuế TNCN đối với phụ cấp người lao động

Trường hợp Công ty trả phụ cấp tiền thuê nhà, xăng xe (từ nhà đến công ty theo mức cố định hàng tháng), điện thoại, phụ cấp chuyên cần cho người lao động, ghi cụ thể Điều kiện được hưởng và mức được hưởng tại một trong các hồ sơ sau: Hợp đồng lao động; Thỏa ước lao động tập thể; Quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty, Tập đoàn; Quy chế thưởng do Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc quy định theo quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty thì:

– Về khoản phụ cấp tiền thuê nhà, xăng xe, phụ cấp chuyên cần: Công ty được hạch toán vào chi phí được trừ khi sác định thu nhập chịu thuế TNDN nếu đáp ứng quy định tại Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC và tính vào thu nhạp chịu thuế TNCN của người lao động.

– Về khoản phụ cấp tiền điện thoại: khoản khoán chi tiền điện thoại cho cá nhân được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN theo quy định của Luật thuế TNDN và được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNCN.

Trường hợp Công ty chi tiền điện thoại cho người lao động cao hơn mức khoán chi quy định thì phần chi cao hơn mức khoán chi quy định phải tính vào thu nhập chịu thuế TNCN.

Công văn số 79636/CT-TTHT ngày 03/12/2018 v/v chính sách thuế đối với giao dịch liên kết

Trường hợp Tổng công ty hóa dầu Petrolimex nắm giữ trực tiếp 100% vốn điều lệ của Công ty TNHH Nhựa đường Petrolimex, 2 Công ty hoạt động theo mô hình Công ty mẹ – Công ty con thì được xác định là các bên có quan hệ liên kết theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 20/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 của Chính phủ.

Các giao dịch phát sinh giữa các bên có quan hệ liên kết trong quá trình sản xuất, kinh doanh bao gồm hoạt động mua, bán, trao đổi hàng hóa; vay, cho vay, hỗ trợ tài chính, … được xác định là giao dịch liên kết theo hướng dẫn tại Khoản 3 Điều 4 Nghị định số 20/2017/NĐ-CP.

Một số điểm mới trong Nghị định 157/2018/NĐ-CP

 • Tăng lương tối thiểu vùng năm 2019 từ 160.000 đến 200.000 đồng

Chính phủ vừa công bố Nghị định 157/2018/NĐ-CP về mức lương tối thiểu vùng 2019.

Theo đó, từ ngày 01/01/2019, áp dụng mức lương tối thiểu vùng như sau:

-Vùng I: 4.180.000 đồng/tháng (tăng 200.000 đồng so với quy định hiện hành tại Nghị định 141/2017/NĐ-CP của Chính phủ).

– Vùng II: 3.710.000 đồng/tháng tăng 180.000 đồng so với quy định hiện hành tại Nghị định 141/2017/NĐ-CP của Chính phủ).

– Vùng III: 3.250.000 đồng/tháng tăng 160.000 đồng so với quy định hiện hành tại Nghị định 141/2017/NĐ-CP của Chính phủ).

– Vùng IV: 2.920.000 đồng tháng tăng 160.000 đồng so với quy định hiện hành tại Nghị định 141/2017/NĐ-CP của Chính phủ).

Theo đó, đối tượng áp dụng lương tối thiểu vùng bao gồm:

– Người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động theo quy định của Bộ luật lao động.

– Doanh nghiệp thành lập, tổ chức quản lý và hoạt động theo Luật doanh nghiệp.

– Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động theo hợp đồng lao động.

– Cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế và cá nhân người nước ngoài tại Việt Nam có thuê mướn lao động theo hợp đồng lao động (trừ trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác với quy định của Nghị định này).

Các doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cơ quan, tổ chức và cá nhân quy định tại các khoản 2, 3 và khoản 4 Điều này sau đây gọi chung là doanh nghiệp.

 • Thay đổi về Vùng khi áp dụng mức lương tối thiểu 2019

Theo đó, việc áp dụng vùng lương tối thiểu tại các địa phương của 63 tỉnh thành trên cả nước có sự thay đổi như sau kể từ ngày 01/01/2019:

– Huyện Cát Hải, Kiến Thụy của Thành phố Hải Phòng từ vùng II lên vùng I;

– Các huyện Dầu Tiếng, Phú Giáo của tỉnh Bình Dương từ vùng II lên vùng I;

– Các huyện Gia Bình, Lương Tài của tỉnh Bắc Ninh từ vùng III lên vùng II;

– Huyện Châu Thành của tỉnh Tiền Giang vùng III lên vùng II;

– Huyện Tân Phước của tỉnh Tiền Giang từ vùng IV lên vùng III;

– Thành phố Sầm Sơn của tỉnh Thanh Hóa từ vùng IV lên vùng III;

– Thành phố Đồng Hới của tỉnh Quảng Bình từ vùng III lên vùng II;

– Thị xã Ba Đồn; các huyện Lệ Thủy, Quảng Ninh, Bố Trạch, Quảng Trạch của tỉnh Quảng Bình từ vùng IV lên vùng III

Nghị định 157/2018/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/01/2019 thay thế nghị định 141/2017/NĐ-CP

Nghị quyết 70/2018/QH14 về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019

 • Từ 1/7/2019 tăng lương cơ sở thêm 100.000 đồng

Đây là nội dung nằm tại Nghị quyết 70/2018/QH14 về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019 được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 6 ngày 09/11/2018.

Cụ thể, sẽ thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,39 triệu đồng/tháng lên 1,49 triệu đồng/tháng. Đồng thời điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng theo quy định (đối tượng do ngân sách nhà nước đảm bảo) và trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng tăng bằng mức tăng lương cơ sở, thời điểm thực hiện từ ngày 01/07/2019.

 • Trong năm 2019, đồng loạt tăng mức hưởng chế độ bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc với người lao động

Cụ thể, từ ngày 01/7/2019, mức hưởng chế độ BHXH với NLĐ được thực hiện như sau:

– Mức hưởng dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau khi ốm đau một ngày bằng 447.000 đồng (mức hiện hành là 417.000 đồng).

– Lao động nữ sinh con hoặc NLĐ nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì được trợ cấp một lần cho mỗi con bằng 2.980.000 đồng (mức hiện hành là 2.780.000 đồng);

Trường hợp sinh con nhưng chỉ có cha tham gia BHXH thì cha được trợ cấp một lần bằng 2.980.000 đồng (mức hiện hành là 2.780.000 đồng) cho mỗi con.

– Mức hưởng dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau khi điều trị thương tật, bệnh tật một ngày bằng:

+ 372.500 đồng (mức hiện hành là 347.500 đồng) nếu nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe tại gia đình;

+ 596.000 đồng (mức hiện hành là 556.000 đồng) nếu nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ tại cơ sở tập trung.

Một số quy định mới về Hợp đồng lao động

Đây là nội dung đáng chú ý tại Nghị định 148/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 05/2015/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật lao động có hiệu lực từ ngày 15/12/2018.

Theo đó, khi người sử dụng lao động không có nhu cầu hoặc người lao động cao tuổi không có đủ sức khỏe thì hai bên “thỏa thuận chấm dứt HĐLĐ” thay vì “hai bên thực hiện chấm dứt HĐLĐ”.

Ngoài ra, Nghị định 148 cũng có quy định một số điểm mới về nội dung của HĐLĐ như sau:

– Với phần chế độ nâng bậc, nâng lương: Bổ sung trường hợp hai bên giao kết HĐLĐ có thể thỏa thuận thực hiện theo quy chế của NSDLĐ, thỏa ước lao động tập thể.

– Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi : Bổ sung trường hợp hai bên có thể thỏa thuận  thực hiện theo nội quy lao động, quy chế của NSDLĐ, thỏa ước lao động tập thể và theo quy định của pháp luật.

(Không nhất thiết phải cụ thể ngày giờ làm việc trong HĐLĐ).

Lộ trình hưởng các chế độ BHXH bắt buộc với NLĐ nước ngoài

Ngày 03/12/2018, BHXH TP.Hà Nội ban hành Công văn 5251/BHXH-QLT hướng dẫn tạm thời tham gia BHXH bắt buộc theo Nghị định 143/2018/NĐ-CP của Chính phủ.

Theo đó, chế độ BHXH đối với người lao động nước ngoài thuộc diện phải tham gia BHXH bắt buộc như sau:

– Từ ngày 01/12/2018:

+ Hưởng chế độ ốm đau, thai sản theo quy định tại Luật bảo hiểm xã hội;

+ Chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy định của Luật vệ sinh, an toàn lao động và Nghị định 37/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016.

– Từ ngày 01/01/2022, người lao động nước ngoài hưởng thêm:

+ Chế độ hưu trí và tử tuất theo quy định của Luật BHXH;

+ Các trường hợp hưởng BHXH một lần thực hiện theo Khoản 6 Điều 9 Nghị định 143.

– Người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng khi không tiếp tục cư trú tại Việt Nam có thể ủy quyền cho người khác nhận lương hưu, trợ cấp BHXH.

– Người lao động được hưởng trợ cấp 01 lần nếu có nguyện vọng.

Xem chi tiết Điều kiện hưởng, mức hưởng tại Chương II Nghị định 143

Doanh nghiệp không cần làm hồ sơ để gia hạn thẻ BHYT cho NLĐ

BHXH Thành phố Hà Nội ban hành Công văn 5147/BHXH-QLT về phối hợp triển khai thực hiện một số nội dung thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN và gia hạn thẻ BHYT năm 2019.

Theo đó, cơ quan BHXH sẽ chủ động thực hiện gia hạn thẻ BHYT năm 2019 trên cơ sở dữ liệu quản lý mà không thực hiện in lại thẻ BHYT.

Chỉ cấp lại thẻ trong trường hợp thay đổi thông tin, mất, hỏng, rách hoặc khi có đề nghị từ đơn vị.

Trên cơ sở này, cơ quan BHXH đề nghị doanh nghiệp thực hiện chuyển tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN đến hết tháng 12/2018 để cơ quan BHXH gia hạn thẻ năm 2019.

Trong thời gian này, doanh nghiệp đối chiếu thông tin cá nhân của NLĐ trên thẻ BHYT: họ tên, nơi đăng ký KCB ban đầu, mã quyền lợi hưởng, thời điểm đủ 5 năm liên tục… để đề nghị cấp lại nếu có sai sót.

Xem thêm chi tiết nội dung tại Công văn 5147/BHXH-QLT ngày 27/11/2018

Tiền lương hưu với lao động nam nghỉ hưu vào năm 2019

Mức lương hưu hằng tháng của lao động nam (nghỉ hưu vào năm 2019) đủ điều kiện quy định tại Luật BHXH 2014 được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH nếu đóng BHXH đủ 17 năm.

Sau đó cứ thêm mỗi năm đóng BHXH, lao động nam được tính thêm 2%; mức tối đa bằng 75%.

Nội dung nêu trên được căn cứ vào Khoản 2 Điều 56 và Khoản 2 Điều 74 Luật BHXH 2014

Chế độ tiền lương của NLĐ vừa đi làm, vừa nghỉ ốm trong 1 ngày

Bộ LĐ-TB&XH vừa qua đã ban hành Công văn 4640/LĐTBXH-BHXH trả lời vướng mắc về việc  thực hiện chế độ tiền lương, bảo hiểm xã hội đối với người lao động.

Cụ thể, đối với trường hợp người lao động trong cùng 01 ngày vừa có thời gian đi làm, vừa có thời gian nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau thì:

– Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau, doanh nghiệp không phải trả lương cho người lao động;

– Thời gian người lao động thực sự làm việc, doanh nghiệp phải trả lương theo đúng quy định của pháp luật.

Căn cứ pháp lý: Khoản 2 Điều 186 Bộ luật Lao động quy định: “Trong thời gian người lao động nghỉ việc được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, thì người sử dụng lao động không phải trả lương cho người lao động.”

Công văn 4640/LĐTBXH-BHXH được ban hành ngày 02/11/2018.

Thêm 7 tài khoản cấp 1 vào hệ thống tài khoản kế toán dự trữ QG

Bộ Tài chính ban hành Thông tư 108/2018/TT-BTC hướng dẫn kế toán dự trữ quốc gia (DTQG).

Theo đó, bổ sung thêm 07 tài khoản (TK) cấp 1 trong bảng hệ thống tài khoản kế toán như sau:

– Tài khoản 145- Phải thu vốn DTQG (Gồm 04 TK cấp 2: TK 1451, TK 1452, TK 1453, TK 1458);

– Tài khoản 151- Hàng DTQG đang đi đường;

– Tài khoản 157- Hàng DTQG (Gồm 02 TK cấp 2: TK 1571, TK 1572);

– Tài khoản 158- Hàng DTQG tạm xuất (Gồm 04 TK cấp 2: TK 1581, TK 1582, TK 1583, TK 1588);

– Tài khoản 345- Phải trả vốn DTQG (Gồm 04 TK cấp 2: TK 3451, TK 3452, TK 3453, TK 3458);

– Tài khoản 432- Quỹ tiết kiệm phí (Gồm 02 TK cấp 2: TK 4321, TK 4322);

– Tài khoản 451- Nguồn vốn DTQG.

Ngoài ra, Thông tư 108 còn bổ sung 03 tài khoản ngoài bảng hệ thống tài khoản kế toán gồm TK 010, TK 011, TK015.

Thông tư 108/2018/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01/01/2019 và thay thế Thông tư 142/2014/TT-BTC ngày 25/9/2014.

Nội dung kiểm tra, xác minh xuất xứ hàng XK tại cơ sở sản xuất

Thông tư 39/2018/TT-BCT quy định kiểm tra, xác minh xuất xứ hàng hóa xuất khẩu có hiệu lực từ ngày 14/12/2018.

Theo đó, cơ quan, tổ chức có thẩm quyền trong nước tiến hành kiểm tra, xác minh tại cơ sở sản xuất để thu thập và xác thực nội dung sau:

– Tình trạng hoạt động của thương nhân bao gồm thương nhân đang hoạt động, tạm ngừng kinh doanh, chuyển quyền sở hữu, giải thể hay phá sản theo quy định của pháp luật.

– Sự tồn tại của cơ sở sản xuất, trụ sở văn phòng phù hợp với thông tin đăng ký hồ sơ thương nhân.

– Hoạt động sản xuất, kinh doanh, thị trường nhập khẩu nguyên liệu, thị trường xuất khẩu hàng hóa trước thời điểm kiểm tra, xác minh xuất xứ hàng hóa.

– Năng lực sản xuất, tình trạng máy móc, địa điểm lưu kho, nhân công…

Sửa đổi nhiều biểu mẫu kế toán hàng hóa xuất, nhập khẩu

Bộ Tài chính ban hành Thông tư 112/2018/TT-BTC sửa đổi Thông tư 174/2015/TT-BTC hướng dẫn kế toán thuế và thu khác đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu áp dụng với các đơn vị hải quan.

Trong đó, sửa đổi một số nội dung tại các Phụ lục kèm theo Thông tư 174 bao gồm:

– Bảng kê chứng từ ghi số thuế phải thu (mẫu số 01/BK-HQ), Bảng kê chứng từ thu thuế (mẫu số 05/BK-HQ) tại Phụ lục số 01;

– Danh mục hệ thống tài khoản kế toán tại Mục I Phụ lục số 02;

– Danh mục sổ kế toán quy định tại Phụ lục số 03;

– Các mẫu số 02/BCTC, 03/BCTC, 05/BCTC, 09/BCTC, 10/BCTC tại Phụ lục số 04.

Bên cạnh đó, Thông tư này còn bổ sung, bãi bỏ một số nội dung sau:

– Bổ sung Bảng kê trừ lùi tiền thuế, phí, lệ phí trừ lùi nộp trước (mẫu số 15/BK-HQ) tại Phụ lục số 01;

– Bãi bỏ Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ (mẫu số 01/SNV), Sổ theo dõi thu thuế phi mậu dịch (mẫu số 05/SNV) của Phụ lục số 03; Bảng cân đối kế toán (mẫu số 11/CĐKT) của Phụ lục số 04; Sơ đồ kế toán tại Phụ lục số 05.

Thông tư 112/2018/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01/01/2019

Thủ tục cấp giấy phép cho DN hoạt động dịch vụ việc làm

Ngày 23/11/2018, Bộ LĐ-TB&XH ban hành Quyết định 1685/QĐ-LĐTBXH về việc công bố các  thủ tục hành chính được sửa đổi về lĩnh vực việc làm.

Theo đó, thủ tục Cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm (TTHC cấp tỉnh) thực hiện như sau:

– Thành phần hồ sơ:

+ Văn bản đề nghị cấp giấy phép của doanh nghiệp;

+ Bản sao Giấy xác nhận việc đã thực hiện ký quỹ;

+ Các giấy tờ chứng minh đủ điều kiện về địa điểm theo quy định.

– Thời hạn giải quyết: Không quá 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ (trước đây là 15 ngày làm việc).

– Nơi nộp hồ sơ: UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc Sở LĐ-TB-XH được UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ủy quyền.

Ngoài ra, quyết định này còn quy định cụ thể trình tự thực hiện, thành phần hồ sơ, thời hạn giải quyết đối với  thủ tục cấp lại, gia hạn giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp.

Các nội dung sửa đổi các thủ tục hành chính này được quy định tại Nghị định 140/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018.

Quyết định 1685/QĐ-LĐTBXH có hiệu lực kể từ ngày ký

Tiếp tục tạm ngừng KD tạm nhập, tái xuất một số gỗ từ Lào và Campuchia

Ngày 15/11/2018 , Bộ Công Thương ban hành Thông tư 44/2018/TT-BCT quy định về tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất gỗ tròn, gỗ xẻ từ rừng tự nhiên từ Lào và Campuchia. Theo đó:

Tạm ngừng hoạt động kinh doanh tạm nhập từ Lào và Campuchia để tái xuất sang nước thứ ba đối với gỗ tròn, gỗ xẻ từ rừng tự nhiên thuộc nhóm HS 44.03 và 44.07 thuộc Danh mục tại Thông tư 65/2017/TT-BTC và các văn bản bổ sung, thay thế.

Thông tư 44/2018/TT-BCT có hiệu lực từ ngày 01/01/2019 đến 31/12/2023

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

AVN AUDITThông tin Liên hệ
Đối tác tin cậy cho dịch vụ kế toán,
kiểm toán, tư vấn & đào tạo.
VỊ TRÍCác trụ sở của chúng tôi
Đà Nẵng

270 Xô Viết Nghệ Tĩnh

TP Hồ Chí Minh

Tầng 19, Tòa nhà Indochina, số 04 Nguyễn Đình Chiểu, quận 1

Quảng Bình

75 Lý Thường Kiệt, Đồng Mỹ, Đồng Hới, Quảng Bình

Buôn Ma Thuột

36 Phạm Hồng Thái, Phường Tự An, TP Buôn Ma Thuột

AVN AUDITKết nối
Kết nối với AVN để nhận những thông tin mới nhất
AVN AuditThông tin liên hệ
Đối tác tin cậy cho dịch vụ kế toán,
kiểm toán, tư vấn & đào tạo.
VỊ TRÍCác trụ sở của chúng tôi
Đà Nẵng

270 Xô Viết Nghệ Tĩnh

TP Hồ Chi Minh

Tầng 19, Tòa nhà Indochina, số 04 Nguyễn Đình Chiểu, quận 1

Quảng Bình

75 Lý Thường Kiệt, Đồng Mỹ, Đồng Hới, Quảng Bình

Buôn Ma Thuột

36 Phạm Hồng Thái, Phường Tự An, TP Buôn Ma Thuột

AVN AUDITKết nối
Kết nối với AVN để nhận những thông tin mới nhất
error: